Felvételhez 

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától annak az évnek augusztus 31-ig helyezhető el, amikor a 3. életévét betölti. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Sajátos nevelési igényű gyermekek a Szakértői bizottság javaslata alapján az 5. életéve betöltéséig maradhatnak a bölcsődében.

A szeptemberi bölcsődei beiratkozásra minden év elejétől (januártó) előjegyzésbe vesszük a gyerekeket telefonos előjegyzés alapján, majd májusban nyílik lehetőség a családoknak belátogatni az intézménybe. Előre egyeztetett időpontban, a hosszú várakozás elkerülése végett.

A nevelési év közben is folyamatos a felvétel abban az esetben, ha az intézmény rendelkezik szabad férőhellyel.  

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek:

 • akit egyedülálló szülő nevel
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a 3 főt meghaladja
 • aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség
 • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem, vagy csak részben tudja
 • akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel
 • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló szülő esetén három és félszeresét, és a vagyon értéke nem haladja meg a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon értékét.
 • akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét) az ellátásáról nem tud gondoskodni, biztosítani kell a gyermek bölcsődei ellátását, ha a jegyző – A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 68§ (3) bekezdése értelmében- védelembe vételt rendelt el, és kötelezte a szülőt a bölcsődei ellátás folyamatos igénybevételére.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a védőnő, a házi gyermekorvos, a háziorvos, a szociális, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti. Ehhez azonban a szülő hozzájárulására is szükség van.

A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével – a Gyvt. 32. § (7) bekezdésében foglaltak szerint – írásban megállapodást köt.

Az újonnan felvett gyermekek bölcsődei beiratkozására nevelési év elején, beszoktatási ütemterv alapján kerül sor.  A 10 napos beszoktatásra tekintettel a beiratkozást a hétfői napon kezdjük el. A „saját kisgyermeknevelő” a családdal egyeztet a családlátogatás időpontjáról. Hétfői napon 9, illetve 10 órára várja a gyermeket a törvényes képviselőjével együtt. A beiratkozás az intézményvezetővel kötött megállapodás megírásával kezdődik, melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája,
 • Gyermek egészségügyi kiskönyve, melynek az oltási könyv a részét képezi. A közösségbe járás feltétele a 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás, melyben a gyermekorvos igazolja a gyermek egészségi állapotát, és a család fertőzésmentességét.
 • mindkét szülő (törvényes képviselő) Taj- Lakcím –Adó kártyája
 • mindkét szülő részére munkáltatói igazolás vagy szándéknyilatkozat (1 hónapig érvényes)
 • kedvezményre jogosító határozatok(tartósbeteg-nagycsaládos igazolások stb.)
 • keresztlevél a gyerek részére